AleX support

AleX Support Center

Viet - Học viên - Hướng dẫn chi tiết cách tham gia lớp trực tuyến
Viet - Phụ Huynh - Hướng dẫn sử dụng cổng thông tin AleX
I'm a parent - AleX portal guide
I'm a student - Detailed instructions on how to join the online class