Giúp con đăng nhập vào AleX

Đăng nhập vào AleX của con

Học viên sẽ đăng nhập vào AleX bằng tài khoản khác với Quý Phụ Huynh. Sau đây là cách đăng nhập cho Học viên:

  1. Mở trình duyệt Web trên máy tính
  2. Gõ địa chỉhttps://alex.apolloenglish.com/login.html
  3. Gõ mã số học viên (một dải chữ và số được cấp khi đăng ký học)
  4. Gõ mật khẩu mặc định “apollo123456