Thời khoá biểu

Xem khoá học đã đăng ký và lịch học của con

  1. Chọn “Bảng thông tin” từ Bảng điều khiển

    2. Trong “Bảng thông tin“, màn hình sẽ hiển thị danh sách các lớp học đã đăng ký và Lịch học như hình