Sen Platform

SEN TECH AT EDTECH ASIA SUMMIT 2017 – HOW TECHNOLOGY APPLICATION CHANGES THE QUALITY OF EDUCATION.

August 22, 2017
senplatform12345

Recently, there were more than 350 representatives from 25 countries together with SEN TECH and 60 other technology startups attending the EDTECH ASIA SUMMIT, held in Ho Chi Minh City, Vietnam in July. This annual forum is where new technology trends applied into Education are evaluated and discussed in other to change and improve the education.

At the conference, SEN TECH has drawn a lot of attention for being the only software company that can provide method for not only teachers, schools but also all students to have full access to resources and data from international authentic books at a very reasonable price, fulfilling the studying demand which has been growing rapidly these days.


Vừa qua, hơn 350 đại diện đến từ 25 quốc gia trên thế giới cùng với SEN TECH và hơn 60 công ty công nghệ khởi nghiệp đã tham gia vào hội nghị EDTECH ASIA SUMMIT, tổ chức vào tháng 7 tại TP. Hồ Chí Minh. Hôi nghị thường niên là nơi các xu hướng công nghệ mới được đánh giá và thảo luận nhằm thay đổi và cải tiến nền giáo dục.

Tại hội nghị, SEN TECH đã thu hút rất nhiều sự quan tâm khi là công ty phần mềm duy nhất tại Việt nam có thể cung cấp giải pháp cho không những giáo viên, trường học mà còn cho cả sinh viên nhằm tiếp cận với nguồn tài liệu từ các nguồn sách gốc trên thế giới với một mức giá rất phải chăng, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu ngày càng lớn hiện nay.

1

 SEN TEAM at Edtech Asia.

1

 Mr. Nguyễn Đăng Hà – SEN’s Business Development Director introduced about SEN TECH.