Sen Platform

SEN TECHS EXPANDS MORE ONLINE RESOURCES FOR VIETNAMESE – GERMAN UNIVERSITY

January 30, 2018
senplatform12345

Upon the deployment of SEN platform, the global e-textbook library, to Vietnamese and German University – VGU, CEO of SEN’s made official visit for meetings with partner publishers McGraw-Hill, Wiley, Pearson and Cengage APAC to deepen the partnership that provides Vietnamese students access to high quality textbooks and Digital learning solutions for much big cost saving.

VGU is the 5th university in Vietnam adopts SEN Platform to access high quality authentic textbooks from Publishers. The prevalence and success of digital learning resources access programs has increased significantly in Vietnam Higher Education. Though recently launched in mid-2017, in 6 months SEN and Publishers collaboration has delivered textbooks to 20,000 and more students in Vietnam, encourages colleges and universities to adopt digital edtechs for Student’s better grades and affordable education costs.


Sau khi triển khai chạy thử nghiệm Hệ Thống Cổng Thư Viện toàn cầu sách điện tử kèm học liệu ngoại văn cho Trường Đại Học Việt Đức – VGU, Giám đốc điều hành của SEN Techs đã có các buổi thăm và làm việc với các Nhà Xuất Bản Hàng đầu thế giới như McGraw Hill, Wiley, Pearson và Cengage để mở rộng việc hợp tác, thúc đẩy việc hỗ trợ cung cấp cho Sinh Viên Việt Nam được tiếp cận nguồn học liệu chất lượng cao với chi phí tối ưu nhất.

VGU là Trường Đại Học thứ 5 triển khai tích hợp hệ thống cổng thư viện toàn cầu sách điện tử ngoại văn chính gốc từ các NXB Thế Giới. Sự phổ biến và thành công của các nguồn và chương trình giảng dạy điện tử đã tăng đáng kể ở thị trường Giáo Dục bậc Đại Học và sau Đại Học ở Việt Nam. Chính vì vậy, chỉ qua 6 tháng giới thiệu và triển khai, SEN Techs đã kết hợp cùng các Nhà Xuất Bản cung cấp hơn 20,000 đầu sách và học liệu gốc đến cho Sinh Viên, khuyến khích các Trường ứng học mô hình Cổng Thư Viện toàn cầu sách điện tử cho Giảng Viên, Sinh Viên để đạt được các kết quả nâng tầm chất lượng cùng mức chi phí đầu tư hợp lý.